Meedoen

OPROEP REDACTIE VOOR JAARBOEK TWENTE 2019: ‘Vrouwen’

 

De Twentse geschiedenis is – net als die van andere plekken op aarde – nog altijd vooral een geschiedenis van mannen in hun tijd. Boeren, burgers en buitenlui, edelen en religieuzen, fabrikanten of vakbondsleden, dorpsonderwijzers en kunstenaars; de opvallende figuren in ons verleden komen meestal in een mannelijke gedaante voorbij. Ongeacht of ze als mannetjes-putters of als ‘losers’ in ons collectieve geheugen voortbestaan. Toch hebben vrouwen alleen al getalsmatig een even groot aandeel in de vormgeving van de Twentse samenleving gehad als mannen. Alleen zorgden de patriarchale verhoudingen er eeuwenlang voor dat die rol soms meer op de achtergrond en bescheidener moest blijven. Tegelijk is er in die mannenmaatschappij minder over het leven van vrouwen vastgelegd en bewaard. Dat gebrek aan bronnen – en misschien ook onderzoek – bepaalt ons beeld voor een deel. Ofschoon genoeg vrouwen als kloosterling of martelaar, ondernemer of verzetsstrijder, kunstenaar en dichter, wetenschapper of verpleger, bestuurder of arbeider naam maakten. Een besef, dat langzaam begint door te breken.
Als redactie Jaarboek Twente hopen we daarom in de volgende jaargang een aantal nieuwe ‘vensters’ te kunnen openen op de rol van vrouwen in de Twentse geschiedenis. Artikelen over opmerkelijke Twentse vrouwen uit het verre of nabije verleden zijn van harte welkom.

Voorstellen en artikelen – vanzelfsprekend ook over andere onderwerpen – ontvangen we graag per mail via info@jaarboektwente.nl en wel uiterlijk 1 mei 2018.

Voor auteursinstructies zie hieronder.

INLEIDING

De redactie Jaarboek Twente komt graag in contact met u, als u een artikel wilt schrijven, of inmiddels hebt voltooid, over één van de vele aspecten van de regio Twente: de geschiedenis, cultuur, streektaal, archeologie, geologie, natuur, kunst, architectuur, markante personen, eigentijdse maatschappelijke, artistieke, politieke en economische ontwikkelingen. Onze nadruk ligt daarbij op het publiceren van nieuwe kennis, inzichten en ontwikkelingen. U zou in dat geval contact kunnen opnemen met onze redactiesecretaris.

KOPIJ

Kopij dient – als Word-bestand, als ‘platte’ tekst, dus zonder enige opmaak – digitaal te worden ingediend bij de redactiesecretaris, per e-mail of op CD.
De omvang van een bijdrage kan variëren van ongeveer 800 tot 3000 woorden; afwijkingen daarvan uitsluitend na overleg met de redactie Jaarboek Twente.

AFBEELDINGEN

Afbeeldingen worden in principe door de auteur geleverd. Aantal: ongeveer 1 afbeelding per 500 woorden. Als regel in fullcolour en met een kwaliteit van 300 dpi bij 100 procent. De auteur dient aan te geven waar in de tekst de afbeeldingen geplaatst zouden moeten worden. Elke afbeelding wordt voorzien van een (kort) bijschrift. De afbeeldingen worden als aparte bestanden (jpg, soms pdf) meegestuurd.

KOPIJDATUM

De jaarlijkse kopijdatum waarop een bijdrage voor het eerstvolgende jaarboek uiterlijk kan worden ingediend, is 1 mei.

INHOUDELIJK

Van belang is dat een bijdrage kernachtig wordt geschreven en stilistisch verzorgd. Het artikel dient een korte inleiding te hebben op het te beschrijven onderwerp, een kern en een afsluiting. Ook kunnen eindnoten relevant zijn.

TOT SLOT

De redactie behoudt zich het recht voor om voorstellen te doen voor wijzigingen ten aanzien van zowel inhoud als stijl, en beslist uiteindelijk over het wel of niet plaatsen van een bijdrage.

Elke auteur van een bijdrage aan het Jaarboek Twente ontvangt drie exemplaren van het betreffende jaarboek gratis en wordt uitgenodigd voor de presentatie van het Jaarboek, als regel in oktober en op een telkens andere locatie in de regio.