Meedoen

OPROEP REDACTIE VOOR JAARBOEK TWENTE 2025:

‘Bewaarn, begriepn en vedan goan’.

(citaat Anne van der
Meiden over Willem
Dingeldein in Jaarboek
Twente 1996)

De Twentse geschiedenis kent vele perioden met grootschalige veranderingen die oude tijden definitief achter zich lieten. Ook nu beleven we zo’n tijdsspanne waarin alles anders lijkt te worden, al is het moeilijk om dat vast te stellen wanneer je er nog midden in zit. Ondanks de
veranderende tijdsgeest, ondanks externe invloeden vinden veel aspecten van de huidige Twentse cultuur hun wortels in lang vervlogen tijden. Nog steeds is Twente rijk aan cultureel erfgoed – bovengronds, ondergronds, tastbaar en immaterieel – waaronder vele tradities, inclusief onze Twentse taal. Behoud van monumenten en tradities speelt een belangrijke rol, tegelijkertijd merken we dat dit onder druk is komen te staan.
In navolging van de grote Twentse cultuurvorsers, van wie de meesten
inmiddels oet de tied bint komn, lijkt het ons als redactie zinvol om de balans op te maken. Hoe zijn we omgegaan met ons verleden? En hoe behouden we onze Twentse identiteit in een wereld die groter is dan ooit? Hoe staat het met de musea, met de instanties en verenigingen die zijn
opgericht om dit erfgoed te beschermen en te behouden? Zijn we op de
goede weg om het aan de volgende generaties door te kunnen geven?
Het is tijd om terug te kijken, om daarna met vernieuwde inzichten onze weg te kunnen vervolgen.

Als redactie doen we een beroep op uw creativiteit en nodigen u uit een bijdrage over deze thematiek te schrijven. Vanzelfsprekend zijn ook artikelen over andere onderwerpen welkom.

Voorstellen en artikelen ontvangen we graag per mail via info@jaarboektwente.nl. De kopijdatum is 1 mei 2024.

Voor auteursinstructies zie hieronder.

INLEIDING

De redactie Jaarboek Twente komt graag in contact met u, als u een artikel wilt schrijven, of inmiddels hebt voltooid, over één van de vele aspecten van de regio Twente: de geschiedenis, cultuur, streektaal, archeologie, geologie, natuur, kunst, architectuur, markante personen, eigentijdse maatschappelijke, artistieke, politieke en economische ontwikkelingen. Onze nadruk ligt daarbij op het publiceren van nieuwe kennis, inzichten en ontwikkelingen. U zou in dat geval contact kunnen opnemen met onze redactiesecretaris.

KOPIJ

Kopij dient – als Word-bestand, als ‘platte’ tekst, dus zonder enige opmaak – digitaal per e-mail te worden ingediend bij de redactiesecretaris.
De omvang van een bijdrage kan variëren van ongeveer 800 tot 3000 woorden; afwijkingen daarvan uitsluitend na overleg met de redactie Jaarboek Twente.

AFBEELDINGEN

Afbeeldingen worden in principe door de auteur geleverd. Aantal: ongeveer 1 afbeelding per 500 woorden. Als regel in fullcolour en met een kwaliteit van 300 dpi bij 100 procent. De auteur dient aan te geven waar in de tekst de afbeeldingen geplaatst zouden moeten worden. Elke afbeelding wordt voorzien van een (kort) bijschrift. De afbeeldingen worden als aparte bestanden (jpg, soms pdf) meegestuurd.

KOPIJDATUM

De jaarlijkse kopijdatum waarop een bijdrage voor het eerstvolgende jaarboek uiterlijk kan worden ingediend, is 1 mei.

INHOUDELIJK

Van belang is dat een bijdrage kernachtig wordt geschreven en stilistisch verzorgd. Het artikel dient een korte inleiding te hebben op het te beschrijven onderwerp, een kern en een afsluiting. Ook kunnen eindnoten relevant zijn.

TOT SLOT

De redactie behoudt zich het recht voor om voorstellen te doen voor wijzigingen ten aanzien van zowel inhoud als stijl, en beslist uiteindelijk over het wel of niet plaatsen van een bijdrage.

Elke auteur van een bijdrage aan het Jaarboek Twente ontvangt drie exemplaren van het betreffende jaarboek gratis en wordt uitgenodigd voor de presentatie van het Jaarboek, als regel in oktober en op een telkens andere locatie in de regio.